Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch
Jitka | Anička | Inka | ika

-ička Tschechisch

Bedeutung -ička Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -ička?

-ička

vytváří zdrobněliny  lahvička  lavička

Suchen Sie vielleicht...?