Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-ec Tschechisch

Übersetzungen -ec Übersetzung

Wie übersetze ich -ec aus Tschechisch?

-ec Tschechisch » Deutsch

-er

Synonyme -ec Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu -ec?

-ec Tschechisch » Tschechisch

-ák -íř -ér -ář -átor -or -ník -log -ič -itel -ista -ik -graf -er -ař -ač -an