Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-ava Tschechisch

Bedeutung -ava Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -ava?

-ava

součást názvu některých vodních toků  Morava  Opava  Otava  Sázava  Vltava