Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch
kýl | kur | ar | bar

-ýr Tschechisch

Bedeutung -ýr Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -ýr?

-ýr

pojmenování osob  bohatýr  bukanýr  kanonýr pojmenování činností  klystýr ostatní  panýr  zefýr