Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-ean Englisch

Bedeutung -ean Bedeutung

Was beudeutet auf Englisch -ean?

-ean

Forms adjectives, usually from proper nouns.