Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-e- Englisch

Bedeutung -e- Bedeutung

Was beudeutet auf Englisch -e-?

-e-

mammal of which the female typically has a pouch