Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-assed Englisch

Bedeutung -assed Bedeutung

Was beudeutet auf Englisch -assed?

-assed

(US, slang, vulgar) Adjective intensifier.

Suchen Sie vielleicht...?

-ass | -asone | -aster | -astic | -ase | -asm | -ast