Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-acal Englisch

Bedeutung -acal Bedeutung

Was beudeutet auf Englisch -acal?

-acal

Used to form an adjective from a noun, as in maniacal

Suchen Sie vielleicht...?

-acity | -acy | -ac | -aceous | -acious