Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

'un Englisch

Bedeutung 'un Bedeutung

Was beudeutet auf Englisch 'un?

'un

(colloquial) One (a thing). (colloquial, facetious, or, dialectal) One (a person).