Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

'snails Englisch

Bedeutung 'snails Bedeutung

Was beudeutet auf Englisch 'snails?

'snails

(obsolete) An oath.