Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

'sfoot Englisch

Bedeutung 'sfoot Bedeutung

Was beudeutet auf Englisch 'sfoot?

'sfoot

(obsolete) A contraction of "God's foot"; an oath.