Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch
atari | Ari | Iraqi | Kari

'rari Englisch

Bedeutung 'rari Bedeutung

Was beudeutet auf Englisch 'rari?

'rari

(US, hip-hop, and, rap, _, slang) A Ferrari automobile.