Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch
boss | loss | moss | oss

'oss Englisch

Bedeutung 'oss Bedeutung

Was beudeutet auf Englisch 'oss?

'oss

(representing dialect pronunciation) Horse.