Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

'oss Englisch

Bedeutung 'oss Bedeutung

Was beudeutet auf Englisch 'oss?

'oss

(representing dialect pronunciation) Horse.