Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

'og Englisch

Bedeutung 'og Bedeutung

Was beudeutet auf Englisch 'og?

'og

(UK, slang, _, or, _, dialectal) , particularly in its slang sense of shilling.