Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch
hood | flood | chord | wood

'hood Englisch

Bedeutung 'hood Bedeutung

Was beudeutet auf Englisch 'hood?

'hood

(= ''hood) (slang) a neighborhood